Сделать стартовой
О нас  |  Статистика  |  Обратная связь
место под рекламу
Поиск по сайту: Расширенный поиск по сайту
Регистрация на сайте
Забыли пароль?

Навигация

Календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Рушди саноати кухкори ва ангишт


10-07-2014, 13:10 | Туркменистан | автор: admin | Просмотров: 7385
Истихрољ ва коркарди металлњои
ќиматбањо (тилло ва нуќра)

Ќаъри замини љумњурї дорои захирањои хеле калони тилло ва нуќра буда, ин захирањо бо гуногунии шароитњои кўњию геологии љойгиршавии конњо, гуногунии шаклњои дарёфти тилло дар маъданњо ва мушкилии ба даст овардани он хос мебошанд. Активи тиллои Тољикистонро 137 конњо бо захирањои бањисобгирифтаи тиллои саноатї ва 127 то ѓайри саноатї ташкил мекунад.
Стратегияи рушди соња бо такья ба барномаи соњавї дар Љумњурии Тољикистон истењсоли умумии тиллоро то соли 2022 аз њисоби ба кор даровардани иќтидорњо ва корхонањои нави саноатї нисбати соли 2012 бо афзоиши зиёда аз 7 маротиба ва нуќраро зиёда аз 5 маротиба пешбинї намудааст.

Дастгирии корхонањои ватанї ва сатњи нисбатан баланди љолибияти инвеститсионї дар самтьи истихрова корарди металлњои ќиматбањо имконияти ба вуљуд овардааст, ки заминаи хуб барои зиёд намудани истихрољи тиллои маъданї аз њисоби амалї намудани лоињањои бузург дар конњои майдони маъдании Тарор, Чоре, Покруд ва ѓайраро шароит фароњам оварда шавад.
Конњои асосии маъданњои тилло бо захирањои тавозунї дар њудуди Тољикистони Марказї љойгиранд. Тавассути корњои иктишофию геологии солњои охир дар маъданњои кони коркардшавандаи сурмаву симоби Љиљикруд њаљми калони маъдании тилло бо консентратсияњои саноатї ошкор гардиданд.
Конњои хурд ва миёнаи тиллои пошхўрда аз сабаби нисбатан арзиши аслии камтар доштани коркард, барои соњибкорї объектњои хеле љалбкунанда мањсуб меёбанд. Барои коркарди бомуваффаќияти онњо чунин омилњо: харољоти на он ќадар калони истифодаи нерўи барќ, маводи сўхт ва молиданї ва дигар воситањои моддию техникии таъиноти истењсолї, ташкили корхонањои фръии заршўї бо назардошти одатан ба мањалли зист наздик љойгир шудани онњо ва таърихан ба касби заршўї наздик будани ањолии мањаллї ва ѓайрањо мусоидат менамоянд.
Коркарди конњои хурд ва миёнаи тиллои пошхўрда бояд аз истењсолоти хурди косибию дастї бо дастгирии давлат ба истењсолоти бо технологияњои саноатї љињозёфта табдил ёбанд. Ин иќдом имкон медињад, ки сатњи шуѓл ва некўањволии ањолї баланд, активњои давлатии тиллову асъори ѓанї шуда, ќурби асъори миллї мустањкам гардад.
Барои рушди минбаъдаи истихрољи тилло дар Тољикистон захирањои тавозунии мављудаи гурўњи конњои пошхўрдаи Яхсу, конњои Сариѓор, Кофирбача, Панљакент, Мастчоњ, Яѓноб, Возгина, Обиравнов, Дулоби сангов ва дигарњо муњим мебошанд.
Дар оянда бо харољоти нисбатан пасттар метавонад коркарди конњои пошхўрдаи иктишофшудаи маљрои љанубии дарёи Обихингов ва водии дарёи Равнов, ки шимолтар ва шарќтари кони Яхсу љойгиранд, оѓоз карда шавад.
Њоло дар соња, ѓайр аз корхонаи махсуси ќазонии давлатии «Тиллои Тољик» (собиќ КМ «Дарвоз») корхонањои боќимонда хусусї гардонида шуда, дар заминаи онњо корхонањои муштарак таъсис дода шудаанд. Истењсолкунандагони асосии тилло ЉДММ КМ «Зарафшон», ЉМТКММ «Апрелевка», КДМЌЉ «Тиллои Тољик», Артелњои заршўёни «Одина» ва «Помир» ЉДММ КМ «Таком Голд», ЉКДММ «Ганљ» ба њисоб мераванд.
Дар назар аст, ки дар заминаи аз нав ба кор андохтани истењсолоти истихрољи маъдан дар конњои «Чоре», «Скальное», «Пакрут», «Дуобаи Шарќї» ва ѓайра зиёд намудани истихрољ ва бойгардонии маъдан суръати афзоиши истењсолоти саноати маъдани тилло таъмин мегардад.
Яке аз манбаъњои калонтарини воридоти асъор ба Фонди давлатии металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо ин истифодаи сангњои нодиру ќиматбањо, металлњои ќиматбањо ва истењсоли мањсулоти нињої, яъне заргарї мебошад.
Ба ин муносибат бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон № 255 аз 29 апрели соли 2009 «Барномаи рушди заргарї, коркарди сангњои ќиматбањо ва ороишї барои солњои 2009-2015» ќабул гардид. Дар Барнома то соли 2015 таъсии 10 адад корхонањои заргарї ва коркарди санг пешбинї шудааст.
Њоло дар њудуди љумњурї корхонањои заргарии ЉДММ «Тољиккристал», ЉДММ «Аќиќа», КВД «Зари Кўлоб», коргоњи заргарии КД «Востокредмет», Корхонаи фаръии заргарии Данѓара ва ѓайра фаъолият мекунанд. Соли 2013 таъсиси корхонањои заргарї дар шањраки Консой дар заминаи ЉДММ «Равшан», дар дењаи Шугнов аз љониби Артели заршўии «Одина» ва дар ш. Ќурѓонтеппа ба наќша гирифта шудааст.
Омилњои асосии рушди соњаи заргарї ин пешгирии ба таври ќочоќ ворид нашудани мањсулоти заргарї аз хориљи кишвар ва баланд бардоштани меъёри андози аксизї барои мањсулоти заргарии воридшаванда мебошад.
Вазифањои асосии бењсозии вазъи истењсоли металлњои ќиматбањо дар давраи то соли 2022, аз инњо иборат мебошанд:
- арзёбии таќсимоти захирањои ашёи минералии тиллои маъданї ва пошхўрда;
- арзёбии имкониятњои истењсолии корхонањои истењсоли тилло дар солњои 2013-2022;
- дурнамои њаљмњои истењсоли тилло дар солњои 2013-2022;
Барои ноил шудан ба вазифањои гузошташуда, амалї намудани чорабинињои зерин зарур мебошад:
- соддагардонии додани иљозатномањо барои конњои хурд тибќи гурўњбандии захирањои конњо ва захирањои дурнамои канданињои фоиданок;
- фароњам овардани шарту шароитњои мусоиди ќарздињї барои истењсолкунандагон;
- муќаррар намудани имтиёзи гумрукї барои ворид намудани таљњизоти кўњию техникї ва лабораторї ба корхонањои соња (ба њисоби пур кардани Фонди оинномавї);
- таъсиси артелњои заршўён ва ашхоси ихтиёрї аз љониби шахсони њуќуќї барои истихрољи металлњои ќиматбањо;
- ташкили нуќтањои харидории металлњои ќиматбањо аз заршўён ва ашхоси ихтиёрї;
- ташкили назорати давлатї оид ба риояи ќонунї будани супоридани металлњои ќиматбањо ба нуќтањои харидорї;
- ташкили назорати давлатии истихрољи металлњои ќиматбањо (фаъолияти артелњои заршўён ва ашхоси ихтиёрї);
- ташкили назорати давлатии нуќтањои харидории металлњои ќиматбањо;
- омўзиш ва тайёр кардани мутахассисони гуногункасб барои соња.

3.8 Истихрољи ангишт

Соњаи саноати истихрољи ангишт яке аз муњимтарин башхњои Комплекси сўзишворию-энергетикї буда, дар мавриди таъмини талаботи соња ба сармоягузорї метавонад ояндаи наздик дар расидан ба истиќлолияти энергетиии кишвар наќши муњимро бозад.
Мувофиќи маълумотњои геологї дар љумњурї зиёда аз 36 конњо ва зухуротњои ангишт ошкор шудаанд, ки захирањои умумии онњо беш аз 4.3 млрд. тонна њисобї шуда, аз он 320,3 млн. тонна захирањои кашфгардидаи дорои ањамияти саноатї мебошанд.
Аз њаљми умумии захирањои кашфшуда ва ќаблан арзёбишуда, ангиштсангњо - 630 млн. тн., ангишти бўр - 131,7 млн. тн., ангишти коксшаванда - 259,8 млн. тн. ва антраситњо- 64,8 млн. тоннаро ташкил медињанд.
Вале омўзиши минтаќањои канданињои ангиштдори Тољикистон нобаробар ва умуман номукаммал мебошад.
Дар давраи Иттињоди Шўравї дар Љумњурии Тољикистон њар сол ба миќдорї 600-700 њазор тонна ангишт истихрољ шуда талаботи солонаи он бошад дар бозори дохилї 1,5 млн. тоннаро ташкил медод.
Бо барњам хурдани Иттињоди Шуравї соњаи истихрољи ангишт низ дар ќатори дигар соњањо таназзул ёфта, фаъолияти шахтањои асосии кишвар «Шўроб» ва «Фон-Яѓноб» бо сабаби ба мушкилињо мувољењ гардидан, номуътадил гардида, истихрољи солонаи ангишт дар љумњурї поён рафта, њамагї 20 њазор тоннаро ташкил дод.
Аз соли 2001 инљониб вазъяти муътадили сиёсию иќтисодии љумњўрї шароит фароњам овард, ки корхонањои саноати ангишт суръати пастравии соњаро боздошта, афзоиши истихроҷи ин намуди сўзишвориро сол то сол зиёд намоянд. Бо маќсади рушди ин соња ва таъмини соњањои иќтсиодиёт ва иљтимоиёт бо ангишт аз соли 2001 оғоз намуда коркарди тарзи кушоди конњо ба роњ монда шуд ва имрўз шумораи корхонањои соња ба 14 адад расидааст, ки аз онњо 8 адад дорои шакли моликияти хусусї мебошанд.
Соли 2011 истихроҷи ангишт ба 236,8 ҳазор тонна, ё ин ки нисбат ба соли 2001 мутаносибан 12 маротиба афзоиш ёфт.

Истењсоли намудњои асосии мањсулоти саноати ангишт

Соли 2006 Соли 2007 Соли 2008 Соли 2009 Соли 2010 Соли 2011
Ангишт (њ.тонна) 104,6 181,4 198,5 178,3 199,7 236,4

Дар наќшаи стратегии рушди љумњурї ба соњаи истихрољи ангишт ањамияти њалкунанда дода мешавад.
Айни замон ангишт дар як корхонањои саноатии соњањои гуногун њамчун сўзишвории алтернативии ивазкунанадаи гази табиї ба сифати сўзишвории технологї истифода мегардад, ки вобастагии иќтисодиёти љумњуриро аз воридоти гази табиї ва мањсулоти нафтї кам менамояд..
Дар ин самт, шурўъ аз соли 2007 корхонањои хиштбарорї (80-адад), оњангўдозї (28-адад), консервабарорї (21-адад), сементбарорї (6- адад), шишабарорї (1-адад), КВД “Заводи алюминии Тољик” (аз моњи марти соли 2012, аввалин шуда ба истењсоли гази синтезї шурўъ намуд) фаъолияташонро бо истифода аз ангишт ба роњ монданд ва ин раванд давом дорад.
Дар баробари ин таваљљуњи сармоягузорони хориљї ба соња хеле зиёд гардидааст. Айни замон, дар шањри Душанбе сохтмони Маркази барќу гармидињии №2 бо истифодаи ангишт ба сифати сўзишвории технологї оѓоз гардидаасст. Ба ѓайр аз ин, сохтмони як ќатор корхонањои дигар низ аз ќабили корхонањои металлургию сементбарорї бо истифода аз ангишт ба роњ монда шудааст.
Бояд ќайд кард, ки корхонањои соња таи солњои охир (2007-2011) дар баробари таъмини бозори дохилї имконият пайдо намуданд ангиштро содирот намоянд (ба Љумњурињои Афѓонистон ва Покистон, зиёда аз 30,0 њаз. тн.). Аз соли 2007 технологияи коркарди хокаи ангишт барои истењсоли брикет ба рох монда шуда, истењсоли он то имрўз идома дорад.
Бо љалби Ширкатњои хориљї таи солњои 2009-2010 тањияи Асосноккунии техникию иќтисодии (ТЭО) коркарди конњои ангишт ва дар заминаи онњо сохтмони Марказњои барќу гармидињи конњои Шўроб, Фон-Яѓноб ва Зиддї ба анљом расонида шуд.
Амали шудани ин лоињањо, дар бартараф намудани норасоињои мавсимии ќувваи барќ ва зиёда аз он ба бозори минтаќавї ба фурўш баровардани нерўи барќ дар мавсими фаровинии он мусоидат хоњад намуд.
Њоло шарикони хориљї бањри њамкорї дар коркарди конњои ангишт ва содироти он ба кишварњои Россия, Ќазоќистон, Англия, Малайзия, Њиндустон, Кореяии Љанубї ва Љумњурии мардумии Чин мароќи зиёде зоњир намуда истодаанд, ва корњои пешакї дар ин самт оѓоз ёфтааст.
Имрўз зарур аст, ки бо назардошти ањамияти стратегї доштани конњои ангишти «Фон-Яѓноб» ва “Назар-Айлоќ” ба коркарди комплексии конњои мазкур диќќати махсус дода шавад.
Тањлили таркибии сохтори соњаи ангишти љумњурї нишон медињад, ки нисбати дигар манбаъњои энергияи органикї ин кандании фоиданок хеле хуб таќсим шудааст. Бинобар ин истифодаи захирањои ангишт ба сифати манбаи асосии сўзишворї чи барои корхонањои саноатї ва чи барои истифода дар рўзѓор самараи иќтисодии калон дорад.
Љињати расидан ба маќсадњои дар Барнома гузошташуда, њалли вазифањои зерин пешбинї карда мешавад:
- таљдиди базаи техникї-истењсолии корхонањои истихрољи ангишт;
- љалби сармояњои ватанию хориљї ва имкониятњои бонкњои љумњурї барои рушди соњаи саноати ангишт, инчунин ба роњ мондани истењсоли гази синтетикї ва динар мањсулотњои ба ин вобаста аз ангишт;
- бо маќсади таъмин намудани рушди афзалиятноки соњаи ангишт, пешбинї намудани имтиёзњо љињати аз пардохтњои гумрукї озод намудани воридщти техникањои карерї ва технологияи муосири коркарди конњо;
- ба таври саноатї ба роњ мондани истихрољи ангишт дар конњои Шўроб, Фон-Яѓноб, Зиддї ва Назар-Айлоќ бо дарназардошти љалби сармоягузорони ватанї ва хориљї, имкониятњои бонкњои љумњурї;
- мавриди омўзиш ќарор додани истифодаи ангишт њамчун сўзишвории алтернативї нисбати мањсулоти нафтї ва гази табиї дар љумњурї;
- ба кор даровардани корхонањои нави ангишт, ташкили коркарди комплексии конњо ва зиёд намудани захирањои саноатии ангишт аз њисоби корњои иќтишофї-геологї;
- ба сатњи нишондодњои баробар ба њиссаи гази табиї ва мазут, баъдан ба нишондодњои зиёдтар расонидани њиссаи ангишт дар ШБГ;
- минбаъда такмил додани сохтори минтаќавии истењсол ва истеъмоли ангишт ва мањсулоти аз ангишт истењсолшаванда;
- то соли 2022 истихрољи солонаи ангиштро ба 800 њазор тн расонида, дар баробари пурра таъмин намудани талаботи бозори дохилї, барои содироти ангишт заминаи мустањкам гузоштан.


http://news2.ru/profile/cipahh/
http://akzia.ru/cabinet/profile/cipahh
http://theoryandpractice.ru/users/cipahh
http://club.foto.ru/nologin/532512
http://www.sportsdaily.ru/users/cipahh-25200/
http://www.kirovreg.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=62558
http://www.agronews.ru/profile/user/22433/
http://www.audit-it.ru/club/user/71404/
http://www.ural.ru/users/show-69227
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=42276
http://www.vokrugsveta.ru/user/cipahh/
http://www.ug.ru/user/26280
http://mephi.ru/communication/forum/talk/user/43171/
http://grani.ru/users/cipahh/
http://subscribe.ru/author/22684146
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53328
http://www.badger.ru/forum/index.php?s=1600393695916776634276bc9d383d37&showuser=80019

[url=www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32218]www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32218

http://medprom.ru/medprom/cipahh
http://www.volgograd.ru/users/cipahh/
http://best-party.ru/personal/cipahh
http://psychology.net.ru/talk/profile.php?mode=viewprofile&u=312886
http://isport.ua/profile/cipahh/
http://eva.ru/435942
http://worldcrisis.ru/crisis/cipahh
www.libertarium.ru/320372
http://www.moskva.fm/user/cipahh/about
http://www.moskva.fm/user/oolih/about
http://grani.ru/users/ruzfii/
http://www.ug.ru/user/26310
http://www.agronews.ru/profile/user/22460/
http://www.sportsdaily.ru/users/ruzfii-25226/
http://theoryandpractice.ru/users/ruzfii
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53351
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32229
http://medprom.ru/medprom/ruzfii
http://www.playcast.ru/?module=profile&userId=536887&pm_action=about
http://worldcrisis.ru/crisis/ruzfii
www.libertarium.ru/320448

[url=http://subscribe.ru/author/22687232]http://subscribe.ru/author/22687232

http://mephi.ru/communication/forum/talk/user/43275/
http://www.vokrugsveta.ru/user/oolih/
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=42403
http://www.ural.ru/users/show-69280
http://www.audit-it.ru/club/user/71523/
http://www.kirovreg.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=62807
http://club.foto.ru/nologin/532773
www.akzia.ru/cabinet/profile/oolih
http://news2.ru/profile/oolih/
http://www.badger.ru/forum/index.php?s=ad92af13ad390edeb50322c767634287&showuser=80118
http://www.volgograd.ru/users/oolih/
http://best-party.ru/personal/oolih
http://psychology.net.ru/talk/profile.php?mode=viewprofile&u=312911
http://eva.ru/436069
http://isport.ua/profile/oolih/
http://www.nixp.ru/user/oolih
http://grani.ru/users/nodtak/
http://www.ug.ru/user/26548
http://www.nn.ru/user.php?user_id=587405
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=43560
http://www.audit-it.ru/club/user/72252/
http://www.agronews.ru/profile/user/22688/
http://theoryandpractice.ru/users/nodtak
http://www.sportsdaily.ru/users/nodtak-25309/
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53469
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32383
http://medprom.ru/medprom/nodtak
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic.php?p=1374917
http://isport.ua/profile/nodtak/
http://www.playcast.ru/user/nodtak/about
http://worldcrisis.ru/crisis/nodtak
www.libertarium.ru/323345
http://www.kuzbass.net/user/nodtak
http://korrespondent.net/user/66081987/activity/
http://korrespondent.net/user/66081987/comments/
http://www.sostav.ru/blogs/
http://www.medlinks.ru/user.php?op=userinfo&bypass=1&uname=nodtak
http://www.gumer.info/forum/showthread.php?p=7639#post7639
http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9708
http://www.newparlament.ru/users/info/37905
http://vasi.net/user/nodtak.html
http://smotra.ru/users/nodtak/
http://gazeta.aif.ru/community/profile?user=90269
http://www.netlore.ru/users/nodtaki

[url=]

http://www.pokep.de/user/79557
http://fermer.ru/user/132572/
http://music.lib.ru/editors/n/nodtak/
http://www.equestrian.ru/my/95278
http://smartnews.ru/profile/44565/
http://ironworld.ru/club/user/40049/
http://www.all4pet.ru/user_view/index/23506.html

ДУРНАМО
оиди гузаронидани корњои љутуљўї-иктишофї бо маќсади кашфи конњои нави нафту газ дар майдонњои ояндадори Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2022.
№ т/и Номгуи майдонњо Чуќурии љойгиршавии уфуќи мањсулдор Андозаи майдон км2 Номгўи уфуќњои мањсулдор Номгўи мањсулот Захираи пешбинишуда Чорабинињои пешбинишуда Соли оѓоз ва анљоми корњо
1 Мањрам чоњи љустуљуї №16 4800 13,5х3,5 Ќабати Ѓазнав Нафт 0,630 млн. тн Гузаронидани пармакунии чоњи љустуљўї 2009-2013
2 Мањрам чоњи №17 4800 13,5х3,5 Ќабати Ѓазнав Нафт 0,630 млн. тн Гузаронидани пармакунии чоњи љустуљўї 2013-2017
3 Сурхсимо чоњи №1 4700 9х2 XIV бури поёни Газ 5 млрд. м3 Гузаронидани корњои гелогї-сейсмоиктишофї 3Д – 30 п/км ва пармакунии чоњи иктишофї 2017-2022
4 Ќурѓончаи шимолї - 2,7х1,5 - - - Гузаронидани корњои геологї-сейсмоиктишофї 3Д – 30 п/км ва пармакунии чоњи иктишофї 2016-2019
5 Ќарордон 4200 9х3 XIV бури поёни Нафт 1,2 млн. тн. Гузаронидани корњои геологї-сейсмоиктишофї 3Д – 60 п/км ва пармакунии чоњи иктишофї 2016-2019
6 Ялгизкак 7000 12,5х4 Ќабатњои юра газ 25 млрд. м3 Гузаронидани корњои геологї-сейсмоиктишофї 3Д – 70 п/км ва пармакунии чоњи иктишофї 2019-2022
7 Маданияти шарќї 4500 4,6х2,2 Палеоген Газ
Нафт 1 млрд. м3 ва 1,87 млн. тн. Гузаронидани корњои геологї-сейсмоиктишофї 3Д – 70 п/км ва пармакунии чоњи иктишофї 2016-2019
8 Ниёзбеки шарќї 4650 4,7х1,2 Ѓазнав Нафт - Гузаронидани корњои пармакунї 2019-2022


Бо сабаби пурарзиш будани кашфи конњои нафту газ ва махдуд будани имкониятхои маблаггузори диќќати махсус ба љалби сармоягузорони хориљї дода мешавад. Айни замон дар љумњурї Љамъияти сањомии кушодаи «Газпром» (Федератсияи Россия), ширкати байналмилалии «Кулоб Петролеум Лимитед», ширкати муштараки тољикистониву швейсариягии ЉМСП «Сомон Ойл», ширкати тољикистониву австриягї ЉМММ «Петролеум Суѓд» дар самти корњои сейсмоиктишофї, кашф, истихрољ ва коркарди нафту газ фаъолият менамоянд. Ѓайр аз ин, боз КВД «Нафтугаз ва ангишт», КФ «Суѓднафтугаз», КФ «Пармакунии љанубї» ва њафт љамъияти ватанї – ЉММ «Салоса», ЉММ «Азизї», ЉММ «Шоњон», ЉСП «Њасан ва К», ЉДММ «Нафти Темурмалик», ЉММ «Љалолї» ва ЉММ «Абадї» низ дар ин самт кор мекунанд.
Корњои пармакунии чоњњои љустуљўї-иктишофї дар майдонњои Мањрам чоњи №16 (КФ «Суѓднафтугаз»), Сари ќамиш №1 (ЉСК «Газпром») ва азхудкунии ќабатњои мањсулдор дар чоњњои Олимтойи шарќи №9 ва Ќурѓонтеппа №1(ширкати Кулоб Петролеум Лимитед), идома доранд.
ЉСП «Газпром Зарубежнефтегаз» тибќи Созишнома дар натиљаи корњои омўзиши сейсмоиктишофии сањроии гузаронидашуда, 7-декабри соли 2010 ба пармакунї дар чоњи љустуљўии №1п Шањринави майдони Сари ќамишшуруъ кард, ки чуќурии лоињавии чоњ 6300 метр буда, пармакунї дар санаи 01.10.2012 то чуќурии 4919 метр расонида шудааст. Тибќи маълумоти ЉСК «Газпром» дар ќаъри майдони Сари ќамиш мављудияти 18 миллиард м3 гази табиї, 17 миллион тонна нафт ва 2 миллиард метри мукааб гази њамроњ бо нафт тахмин шудааст.
Бо кашфи ин захирањои саноатї љумњурии мо дар солњои наздик аз бўњрони энергетикї рањо хоњад ёфт. Фаъолияти корхонањои боздоштшуда шурўъ мешавад ва ин боиси бо кор таъмин намудани њазорон нафар мардуми љумњурї ва ободии кишвар хоњад шуд.
Ширкати байналмилалии «Кулоб Петролеум Лимитед», дар асоси «Созишнома оид ба таќсими мањсулот», барои омўхтани хосиятњои сейсмикии майдонњои ояндадори атрофи шањру ноњияњои вилояти Хатлон бо усули «Инъикоси мављњои жарфї» (МОГД - 2Д) дар њаљми 697 км. тулонї ва корњои гравитационї, градиентометрї, гравиметрикї ва магнитометрикї-космоиктишофиро дар њаљми 15272,7 км тулонї аз тариќи ширкати ARKeX бо воситаи њавопаймои махсусгардонидашуда ба анљом расонида шудааст. Инчунин ширкати «КПЛ» тибќи Шартнома бо ширкати гефизикии «Проспектюни» (Руминия) аз 01.09.2012 марњилаи навбатии корњои даќиќи сейсмоиктишофро бо усули МОГТ-2Д дар минтаќаи Вахши вилояти Хатлон оѓоз намуда, то санаи 01.10.2012 дар њаљми 120 км. тулонї корњо ба анљом расонидааст ва дар ин самт корњо давом дорад.
Љамъияти муштараки сањомии пўшидаи «Сомон Ойл» дар шимоли кишвар шурўъ аз соли 2007 ба корњои сейсмоиктишофї ва кашфи конњои нави нафту газ оѓоз намудааст. Корњои сейсмоиктишофиро дар майдонњои иљозатномавии «Ѓарбї» ва «Шимолу-Ѓарбї»-и вилояти Суѓд бо усули МОГТ-2Д аз аввали корњои сейсмоиктишофї дар њаљми 1309 км. тулонї ба анљом расонидааст. Дар натиљаи гузаронидани корњои сањроии сейсмоиктишофї лоињањои чоњњои љустуљўии № 1 Чкаловск ва Суфатоѓи ѓарбї тањия шуда барои пармакунї пешнињод шудааст. ЉМСП «Сомон Ойл» ният дорад дар аввалњои соли 2013 дар њудуди майдони Суфатоѓи ѓарбї пармакунии чоњи љустуљўиро шурўъ намояд.
Истихрољи нафт дар соли 2011 дар њаљми 28663 тонна ва гази табиї 18846 њазор метри мукаабро ташкил дод. Истењсоли нафт то соли 2013 – 29 њазор тонна, соли 2014 – 29,1 њазор тонна, соли 2015 - 29,4 њазор тонна ва истихрољи гази табиї то соли 2013 – 22,1 млн. м3, соли 2014 – 21,7 млн. м3, соли 2015 – 21,6 млн. м3 дар чоњњои конњои амалкунанда ва бе назардошти кашфи конњои нави нафту газ муайян шудааст.
Соли 2013 сохтмони ду корхонаи коркарди нафт дар ноњияи Шањринав (ЉММ «Капитал») ва дар ноњияи Конибодом ЉММ «Нафтрасон» њар кадом бо иќтидорњои 100 њазор тонна нафти хом дар як сол анљом хоњад ёфт. Дар навбати аввал таъмини корхонањои коркарди нафт аз њисоби ворид намудани нафти хом аз хориљи љумњурї (аз љумла; аз Федератсияи Россия, љумњурињои Ќазоќистон, Туркманистон ва Эрон) дар назар дошта шудааст. Баъди кашфи конњои нави нафту газ ва ба даст овардани захирањои калони саноатї бо кумаки сармоягузорони хориљиву ватанї, нафти хоми истихрољшуда ба корхонањои коркарди нафт интиќол дода мешавад.
Истењсоли гази табиї дар чоњњои амалкунанда сол то сол кам мешавад, сабаби асосї ин кам гардидани захирањо, ба истифода надодани чоњњои нав, пастшавии фишори ќабатњои мањсулдор, пастшавии сатњи статикию динамикии чоњњо мебошад, инчунин сабаби дигари пастшавии истихрољи нафту газ ин зиёд гардидани обнокии таркиби ќабатњои мањсулдор мебошад. Новобаста аз ин, минтаќаи тољикистонии њавзаи «Афѓону Тољик» аз солњои аввали шурўъи корњои љустуљўї њамчун минтаќаи аз лињози захирањои нафту газ ояндадор шинохта шудааст ва дар асоси тањќиќоти геологї ва корњои анљомёфта дар љумњурињои њамсоя пешбинї шудааст, ки дар ќаъри заминњои љануби кишвар захирањои бузурги гази табиї дар ќабатњои юра ва табошир мављуд аст. Дар наќшањои кории ширкатњои хориљї кашфи захирањои нафту газ мањз аз ин ќабатњо маќсади асосї мебошад.
Дар давраи пешбинишуда афзоиши истењсоли нафту газ бо роњи истифода ва барќарорсозии захирањои љанубу шимоли љумњурї, иљрои корњои геологї-љустуљўї, тањќиќоти геофизикї дар майдонњои ояндадори Мањрам, Сари ќамиш, Якгазак, Ќурѓонтеппа, Ќашќаќум, Сурхсимо, Суфатоѓи шарќиву ѓарбї ба даст оварда мешавад.


http://www.activshop.ru/club/user/10749/
http://e-n-d.ru/users_list/130837.html
http://www.arabic.ru/info/user65670.html
http://kak-ya.ru/nodtak/3363
http://www.44100.com/user.html?usc=147922&gfrp=0
http://www.worldhist.ru/club/user/11819/
http://grani.ru/users/zipmin/
http://www.ug.ru/user/26630
http://www.nn.ru/user.php?user_id=589409
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=43744
http://www.audit-it.ru/club/user/72393/
http://www.agronews.ru/profile/user/22737/
http://theoryandpractice.ru/users/zipmin
http://www.sportsdaily.ru/users/zipmin-25330/
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53494
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32399
http://medprom.ru/medprom/zipmin
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic.php?p=1375720#1375720
http://isport.ua/profile/zipmin/
http://www.playcast.ru/user/zipmin/about
http://worldcrisis.ru/crisis/zipmin
www.libertarium.ru/323669
http://www.kuzbass.net/user/zipmin
http://korrespondent.net/user/66084371/activity/
http://korrespondent.net/user/66084371/comments/
http://www.sostav.ru/blogs/60823/14597
http://www.sostav.ru/blogs/118899/14377/
http://www.gumer.info/forum/showthread.php?p=7652
http://gazeta.aif.ru/community/profile?user=90355

[url=http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9723]http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9723

http://www.newparlament.ru/users/info/37983
http://vasi.net/user/zipmin.html
http://smotra.ru/users/zipmin/
http://www.netlore.ru/users/zipmin
http://www.pokep.de/user/79583
http://fermer.ru/user/132702/
http://music.lib.ru/z/zipmin/

[url=http://www.equestrian.ru/my/95456]http://www.equestrian.ru/my/95456

http://smartnews.ru/profile/44779/
http://ironworld.ru/club/user/40159/
http://www.activshop.ru/club/user/10847/
http://e-n-d.ru/users_list/130906.html
http://www.arabic.ru/info/user65782.html
http://kak-ya.ru/zipmin
http://www.all4pet.ru/user_view/index/23547.html
http://www.44100.com/user.html?usc=147987&gfrp=0
http://www.worldhist.ru/club/user/11876/
http://grani.ru/users/zipmin/
http://www.ug.ru/user/26630
http://www.nn.ru/user.php?user_id=589409
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=43744
http://www.audit-it.ru/club/user/72393/
http://www.agronews.ru/profile/user/22737/
http://theoryandpractice.ru/users/zipmin
http://www.sportsdaily.ru/users/zipmin-25330/
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53494
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32399
http://medprom.ru/medprom/zipmin
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic.php?p=1375720#1375720
http://isport.ua/profile/zipmin/
http://www.playcast.ru/user/zipmin/about
http://worldcrisis.ru/crisis/zipmin
www.libertarium.ru/323669
http://www.kuzbass.net/user/zipmin
http://korrespondent.net/user/66084371/activity/
http://korrespondent.net/user/66084371/comments/
http://www.sostav.ru/blogs/60823/14597
http://www.sostav.ru/blogs/118899/14377/
http://www.gumer.info/forum/showthread.php?p=7652
http://gazeta.aif.ru/community/profile?user=90355

[url=http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9723]http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9723

http://www.newparlament.ru/users/info/37983
http://vasi.net/user/zipmin.html
http://smotra.ru/users/zipmin/
http://www.netlore.ru/users/zipmin
http://www.pokep.de/user/79583
http://fermer.ru/user/132702/
http://music.lib.ru/z/zipmin/

[url=http://www.equestrian.ru/my/95456]http://www.equestrian.ru/my/95456

http://smartnews.ru/profile/44779/
http://ironworld.ru/club/user/40159/
http://www.activshop.ru/club/user/10847/
http://e-n-d.ru/users_list/130906.html
http://www.arabic.ru/info/user65782.html
http://kak-ya.ru/zipmin

3.9. Истихрољ ва коркарди нафту газ

Љамъи захирањои пешбинишудаи нафту газ дар шимол ва љануби-ѓарбии Љумњурии Тољикистон дар њаљми 1033,76 млн.тонна сузишвории шартї (т.с.ш.), бањогузорї шудааст. Аз он љумла, дар љануби-ѓарбии Љумњурии Тољикистон 915,58 млн. т.с.ш., яъне 88,5% ин захирањо чойгир шудаанд. Мувофиќи тањќиќотњои гузаронидашуда, дар љанубу-ѓарбии љумњурї, то чуќурињои 7 км – 369,5 млн.т.с.ш. аз он љумла нафт 68,2 млн.тонна, конденсати газї – 16 млн.тонна, газ – 285, 3 млрд. м3, ва дар чуќурињои зиёда аз 7 км бошад бештар аз 500 млрд. м3 гази табиї мављуд аст. То имрўз дар њудуди љумњурї 24 конњои нафту газ кашф шудааст. Имрўз дар љумњурї фазои сармоягузорї фароњам оварда шудааст. Њукумати Љумњурии Тољикистон як зумра ќарору фармоишњо оиди бењтар намудани шароити сармоягузорї дар љумњурї, ќабул кардааст.


http://www.all4pet.ru/user_view/index/23547.html
http://www.44100.com/user.html?usc=147987&gfrp=0
http://www.worldhist.ru/club/user/11876/
http://grani.ru/users/nodtak/
http://www.ug.ru/user/26548
http://www.nn.ru/user.php?user_id=587405
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=43560
http://www.audit-it.ru/club/user/72252/
http://www.agronews.ru/profile/user/22688/
http://theoryandpractice.ru/users/nodtak
http://www.sportsdaily.ru/users/nodtak-25309/
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53469
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32383
http://medprom.ru/medprom/nodtak
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic.php?p=1374917
http://isport.ua/profile/nodtak/
http://www.playcast.ru/user/nodtak/about
http://worldcrisis.ru/crisis/nodtak
www.libertarium.ru/323345
http://www.kuzbass.net/user/nodtak
http://korrespondent.net/user/66081987/activity/
http://korrespondent.net/user/66081987/comments/
http://www.sostav.ru/blogs/
http://www.medlinks.ru/user.php?op=userinfo&bypass=1&uname=nodtak
http://www.gumer.info/forum/showthread.php?p=7639#post7639
http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9708
http://www.newparlament.ru/users/info/37905
http://vasi.net/user/nodtak.html
http://smotra.ru/users/nodtak/
http://gazeta.aif.ru/community/profile?user=90269
http://www.netlore.ru/users/nodtaki

[url=]

http://www.pokep.de/user/79557
http://fermer.ru/user/132572/
http://music.lib.ru/editors/n/nodtak/
http://www.equestrian.ru/my/95278
http://smartnews.ru/profile/44565/
http://ironworld.ru/club/user/40049/
http://www.all4pet.ru/user_view/index/23506.html
http://www.activshop.ru/club/user/10749/
http://e-n-d.ru/users_list/130837.html
http://www.arabic.ru/info/user65670.html
http://kak-ya.ru/nodtak/3363
http://www.44100.com/user.html?usc=147922&gfrp=0
http://www.worldhist.ru/club/user/11819/


Нишондињандањои
дурнамои рушди иќтисодию иљтимои Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2022 оиди истихрољи нафтугаз дар Вазорати энергетика ва саноати Љумњурии Тољикистон


Номгўи мањсулот
Воњиди
ченак
2012с.
Бањодињи Дурнамо
Параметрњои дурнамо

с.2013
с.2013 бо % нисбати с.2012
2014с.
2015с.
2016с.
2017с.
2018с.
2019с.
2020с. С.2022
бо%
нисбати с.2012

нафт тонна 28800 29000 100,7 29115 29430 32373,0 35610,3 39171,3 43088,5 47397,3 164,6
Њаз.сом 27961,3 27990 100,0 28218,5 28980,1 31608,1 35065,9 38572,6 42429,7 46672,6 168,0


Гази табиї Њаз.м3 24500 22050 90,0 21700 21600 23760,0 26136,0 28749,6 31624,6 34787,0 142,0
сомонї 7755,3 7229,3 91,7 7197 7278 8005,8 8806,3 9696,9 10655,6 11721,1 152,7

Эзоњ: Дар сурати кашф ва ба истифода додани конњои нави нафту газ таъѓйироту иловањо ба љадвали зерин ворид карда мешавад

Иќтидори конњои истифодашаванда сол то сол кам шуда, истихрољи мањсулот њарчи бештар сарфи зиёди мењнатию молиро талаб мекунад. Бинобар ин, сари ваќт гузаронидани маљмўи корњои геологї-сейсмоиктишофї, љустуљўї, кашфи конњо яке аз роњњои асосии зиёд гардидани таъмини захирањо ва истихрољи нафту газ мебошад.
Маќсад ва вазифањои дарозмуддати мо дар ин соња, бо назардошти серхарољот будани кашфи конњои нафту газ бояд аз љалби сармоягузорони хориљї иборат бошад.Источник:
 
| Комментарии (0) | Распечатать
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

 • Рушди саноати Мошинсози, коркарди метал, электрони ва химия дар Точикистон
 • Очень хорошая статья на тему средняя азия - Стратегияи милли рушди саноат
 • Почти на 12 млн. сомони превысили прогнозный объем промышленники Куляба в 2 ...
 • Gazprom International завершает в Таджикистане бурение скважины «Шахринав-1 ...
 • В Джизаке посадили на 15 суток правозащитницу Саиду Курбанову
 • 797: Рушди саноати кухкори ва ангишт10 июля 2014: Рушди саноати кухкори ва ангишт!
  Рушди саноати кухкори ва ангишт.
  Рушди саноати кухкори ва ангишт
   
  Популярные
  статьи

  }
  Главная страница  |  Регистрация  |  Добавить новость  |  Новое на сайте  |  Статистика  |  Обратная связь
  Centrassia.ru
  счетчик счетчик