Сделать стартовой
О нас  |  Статистика  |  Обратная связь
место под рекламу
Поиск по сайту: Расширенный поиск по сайту
Регистрация на сайте
Забыли пароль?

Навигация

Календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Рушди саноати Мошинсози, коркарди метал, электрони ва химия дар Точикистон


10-07-2014, 11:41 | Таджикистан | автор: admin | Просмотров: 31170
. Мошинсозї, коркарди металл,
саноати электронї ва электротехникї

Корхонањои соњаи мазкур асосан дар асоси њамкории истењсолию тиљоратї бо давлатњои собиќ Иттињоди Шўравї фаъолият менамуданд ва баъд аз барњам хўрдани он ва канда шудани ин робитањо зарурати рў овардан ба истењсоли навъњои нави мањсулоти мавриди ниёзи бозори дохилї ва беруни ба миён омад.
Тањлили маълумотњои расмии оморї дар давраи соњибистиќлолии љумњурї оѓоз аз соли 2000-ум барќароршавї ва афзоиши њаљми истењсоли мањсулот дар корхонањои соњаро нишон медињад.

Дар давраи пешбинишуда суръати тадриљии тараќќиёти ин соња нисбат ба дигар соњањо зиёдтар дар назар дошта шудааст. Солњои 2013-2015 афзоиши њаљми умумии мањсулоти соња дар сатњи 5,0 баробар муќаррар карда шудааст. Суръати афзоиши миёнаи солонаи истењсоли мањсулот дар корхонањои соња бошад, 9,8 % -ро ташкил медињад.
Њамзамон, зиёдшавии номгўи мањсулот солњои 2013-2022 оид ба истењсоли трансформаторњои баландшиддат 1,4 баробар, кабелњо – 1,5 баробар, арматураи сохтмонї – 2 баробар, плитањои барќї 1,4 баробар, ќисмњои эњтиётї барои мошинњои кишоварзї – 4,6 баробар, велосипедњо – 1,2 баробар ва ноќилњои баландшиддат 2,5 баробар ба наќша гирифта шудааст.
Айни замон аксари корхонањои мошинсозї баъди як ќатор навсозињо ва таљдиди таљњизоти технологї ба истењсоли ќисмњои эњтиётї барои НБО- њои хурду миёна, таљњизоти истифодабарии энергияи офтоб барои маќсадњои маишї, техникаи хурди кишоварзї барои кор дар хољагињои
хурди дењќонї шурўъ намудаанд.
Бо дарназардошти воќеияти раванди муносибатњои бозаргонї, сатњ ва вазъи кунунии инкишофи мошинсозии љањон ва талаботи бозори дохилї, таѓйир додани самти фаъолияти аксари корхонањо самтњои асосии стратегии рушди соњаи мошинсозї, коркарди металл, саноати электротехникї аз инњо иборатанд: .
а) таљдид ва бо технологияи нав љињозонидани иќтидорњои корхонањо бо маќсади зиёд намудани истењсоли техника ва мошинолотњои хољагии ќишлоќ бо назардошти талаботи бозори дохилї;

http://grani.ru/users/smbaqo/
http://www.ug.ru/user/26339
http://www.nn.ru/user.php?user_id=581891
http://www.agronews.ru/profile/user/22498/
http://www.sportsdaily.ru/users/smbaqo-25241/
http://theoryandpractice.ru/users/smbaqo
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53381
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32251
http://medprom.ru/medprom/smbaqo
http://www.playcast.ru/user/smbaqo/about
http://worldcrisis.ru/crisis/smbaqo
www.libertarium.ru/321077
http://www.sostav.ru/blogs/60823/14500/
http://www.sostav.ru/blogs/87615/14521/

[url=http://subscribe.ru/author/22690765]http://subscribe.ru/author/22690765

http://mephi.ru/communication/forum/talk/user/43393/
http://www.vokrugsveta.ru/user/smbaqo/
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=42603
http://www.ural.ru/users/show-69363
http://www.audit-it.ru/club/user/71650/
http://www.kirovreg.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=63179
http://club.foto.ru/nologin/533193
www.akzia.ru/cabinet/profile/smbaqo
http://news2.ru/profile/smbaqo/
http://best-party.ru/personal/smbaqo
http://psychology.net.ru/talk/profile.php?mode=viewprofile&u=312940
http://eva.ru/436178
http://runet-id.com/207322/
http://www.nixp.ru/user/smbaqo
http://grani.ru/users/zipmin/
http://www.ug.ru/user/26630
http://www.nn.ru/user.php?user_id=589409
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=43744
http://www.audit-it.ru/club/user/72393/
http://www.agronews.ru/profile/user/22737/
http://theoryandpractice.ru/users/zipmin
http://www.sportsdaily.ru/users/zipmin-25330/
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53494
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32399
http://medprom.ru/medprom/zipmin
http://psychology.net.ru/talk/viewtopic.php?p=1375720#1375720
http://isport.ua/profile/zipmin/
http://www.playcast.ru/user/zipmin/about
http://worldcrisis.ru/crisis/zipmin
www.libertarium.ru/323669
http://www.kuzbass.net/user/zipmin
http://korrespondent.net/user/66084371/activity/
http://korrespondent.net/user/66084371/comments/
http://www.sostav.ru/blogs/60823/14597
http://www.sostav.ru/blogs/118899/14377/
http://www.gumer.info/forum/showthread.php?p=7652
http://gazeta.aif.ru/community/profile?user=90355

б) таъсиси сохторњои корпоративии њамгироишуда.
Дар ин робита таъсис додани комплексњо ва иттињодияњои илмї – истењсолї, ки аз корхонањои саноатї, истењсолоти ёрирасон, ташкилотњои илмї – тадќиќотї, лоињакашию конструкторї ва хадамоти маркетингї иборатанд, дар оянда муњим дониста мешавад. Вазифаи чунин иттињодияњо аз он иборат аст, ки технологияи ба шароити мањаллї мутобиќгардонидашударо тањия ва татбиќ намоянд.
в) Бо назардошти мављудияти зуњуроти металлњои гуногун дар конњои маъдани љумњурї, ташкил намудани корхонањои истењсолоти мањсулоти нињоии металлњо бо истифода аз технологияи муосир.
Айни замон, дар ноњияи Њисор сохтмони Комбинати металлургии оид ба истењсоли мањсулотњои металлї (арматура, кунљак, сим, вараќа ва ѓайра) идома дорад.
Дар марњилаи аввал бо истифода аз пораву партовњо дар комбинати мазкур арматураи сохтмонї истењсол мешавад. Иќтидори лоињавии он дар аввал то 150 њазор тонна истењсоли мањсулоти металлї буда, баъди бо иќтидори пурра кор кардан (њангоми ба истифодаи маъдани оњан гузаштан) то 400 њазор тонна дар як сол расонида мешавад. Мутаносибан дар марњилаи аввал барои 400 нафар ва баъдан барои 1000 нафар шањрвандони мамлакат љойњои нави корї таъсис меёбад. Дар ин муддат истењсоли мањсулоти металлї 3-4 маротиба зиёд мегардад.
г) Дар асоси нишондодњои «Барномаи коркард ва истењсоли мањсулоти тайёр аз алюминийи аввалия барои солњои 2007-2020» васеъ кардани номгўи мањсулоти дар соња истењсолшаванда бо маќсади коркарди амиќи алюминийи аввалия ва хўлањои он.
д) Вусъат додани навсозии техникию технологї, бо дарназардошти он, ки соњаи саноати мошинсозї базиси асосии таъминоти таљњизоти технологї ва дастгоњу техника барои њамаи соњањои истењсолии мамлакат мебошад.
Ба ин муносибат дар заминаи корхонањои калони мошинсозии љумњурї (КВДИ “Тољиктекстилмаш”, КД “Востокредмет”, КВД “Заря Востока”,ЉММ “Сомон Таљњизот” ш.Кўлоб, ЉСШК “Новселмаш”, КМ “ТољИрон”ва ѓ.њо) барќарор кардани иттињодияњои истењсолии гуногунсоњаи дорои иќтидорњои коркарди металл, истењсоли дастгоњу таљњизот барои корхонањои базавии саноатї (таљњизоти тавлиди барќ, асбобњои электротехникии саноатї ва маишї, таљњизот барои истењсолоти металлургї, коркарди маъданњои кўњї, истихрољи нафту ангишт ва саноати химиявї), инчунин техника, мошинолот ва ќисмњои эњтиётї барои соњаи кишоварзї, маснуоти металлї, конструксия ва профилњо барои муассисањои сохтмонї ва дар сохтмонњои бузурги мамлакат фаъолияткунанда, ба маќсад мувофиќ мебошад.
Дар ин робита њамкорї бо ширкатњое, ки ба истењсоли технологияи хурд машѓуланд, ахамиятнок мебошад. Онхо метавонанд, чихати истењсоли дастгоњњои барќии шамолї, тракторњои хурд бо њама намуд мошинолоти кишоварзї, мошинњои хурди роњсозї, бинокорї, технологияњои хурди истењсоли мањсулоти озуќаворї, агрегатњои нерўгоњњои барќии мухталифи хурд ва нињоят хурд ва ѓайра, хамкори кунанд.
Дар њамкорї бо ширкатњои пешрафтаи хориљї дар заминаи иќтидорњои истењсолии корхонањои соња ташкил намудани истењсолоти мошинњои хурди боркаш, мотосиклњои боркаш, микротаксињо (сечарха), панелњои офтобї, гармкунакњо, электромобилњо, хушккунакњои хурд, дастгоњхои сайёр оид ба истењсоли шарбати мева ва консентрати мева, пардоз ва сайќалдињии сангњои ќиматбањо, нимќиматбањо ва ороишї низ ба маќсад мувофиќ мебошад.

3.5. Комплекси кўњкорї

Саноати кўњкорї аз корхонањои истихрољ ва коркарди маъданњои руњу ќўрѓошим, сурмаю симоб, шпати сањрої, волфраму молибден, истихрољи ангишсанг, нафту газ, намаксанг, металлњои нодир, асил, элементњои пошхўрда, сангњои ќиматбањо, нимќиматбањо ва ороишї, маводи сохтмон ва ашёи хоми кўњї – химиявї иборат аст.
Дар мамлакат бештар аз 600 конњои маъдан ва ѓайримаъданї кашф шуда, зиёда аз 100 адади онњо мавриди истифода ќарор доранд.
Конњои дар мамлакат кашфшудаи нуќра, стронсий, бор ва сурма дар миќёси Иттињоди Давлатњои Мустаъќил, шпати сањрої ва ќўрѓошиму рўњ дар Осиёи Марказї ва захирањои намаксанг дар љањон калонтарин ба шумор мераванд. Инчунин захирањои саноатии мис, симоб, ќўрѓошим, висмут, молибден, ашёи хоми алюминий ва тилло муайян ва даќиќ шудаанд. Кони нуќраи Конимансури калон аз љумлаи захирањои нисбатан калонтарин мебошад. Захирањои реги булўрдор, булўри кўњї ва ашёи хоми химиявии кўњї (оњаксанг, доломит ва намаксанг, санги хоро, гранодиерит, мармар, гаљ, рангњои менералї, ашёи семент) низ хеле зиёд мебошанд. Кони бори Оќ-Архар дар кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил калонтарин ба њисоб меравад. Њамчунин конњои зиёди сангњои ранга ба монанди лаъл, сапфир, шпинел, забарљад (топаз), аквамирин, турмалини сурх, скаполит, аметист, гранат, гётит, змеевик, кордиерит, сердолик, амазонит, рутий, яшма, родонит, офикалсит, арагонит, булўри кўњї, фирўза, лољувард ва ѓайра дар минтаќањои гуногуни мамлакат бо захираи хеле зиёд ошкор шудаанд.
Дар љумњурї зиёда аз 36 конњо ва зуњуроти ангишт ошкор гардида, захираи умумии онҳо беш аз 4.3 млрд. тонна, аз љумла ангиштсангњо 630 млн. тн., ангишти бўр 131,7 млн. тн. ангишти коксшаванда 259,8 млн. тн. ва антраситҳо- 64,8 млн. муайян шудаанд. 320,3 млн. тонна захирањои ангтшт дорои ањамияти саноатї мебошанд.
Дар 24 конњои нафту гази кашфшуда, 1033,76 млн.тонна сузишвории шартї (т.с.ш.), бањогузорї шудааст. Аз он љумла, дар љанубу-ѓарбии мамлакат 915,58 млн. т.с.ш. (88,5%) ин захирањо чойгир шудаанд. Мувофиќи тањќиќотњои гузаронидашуда, дар љанубу - ѓарбии љумњурї, то чуќурињои 7 км – 369,5 млн.т.с.ш. аз он љумла нафт 68,2 млн.тонна, конденсати газї – 16 млн.тонна, газ – 285, 3 млрд. м3, ва дар чуќурињои зиёда аз 7 км бошад бештар аз 500 млрд. м3 гази табиї мављуд аст.
То соли 2015 эњтимоли вусъат ёфтани талабот ба сўзишвории органикї мављуд аст, ки ба татбиќи чорабинињо оид ба мањдуд кардани истифодаи дарахтон ва пору њамчун сўзишвории маишї нигаронида шудааст. Аз њаљми умумии талаботи љумњурї ба сўзишворї 30 – 35 % аз њисоби захирањои дохилї ќонеъ гардонида мешавад. Вале масъалаи таъминоти ањолї бо гази табиї бо мурури азхудкунии конњои нафту газ њалли мусбии худро меёбад.
Феълан кулли корхонањои саноати кўњкорї аз њолати бўњрони баромада истодаанд. Имрўз сатњи истифодаи иќтидорњои истењсолї дар соњаи мазкур аз дигар соњањо баландтар меистад.. Аксари корхонањо бо бењ намудани вазъи молиявї ва љалби сармояи хориљї фондњои асосии истењсолиро бо техникаи муосир таъмин менамоянд. Вале, новобаста ба ин, баъзе зуњуроти номатлуби вобаста ба гузариш ба иќтисоди бозарї ба вазъи истењсолию иќтисодии корхонањои соњаи кўњкорї низ, таъсири манфии худро гузошт.
Ба инњо мансубанд:
- вазъи душвори љойгиршавии конњо, ки аз роњњои бањрї, роњи оњан ва автомобилгард хеле дур ќарор гирифтаанд;
- харољоти зиёд ва расмиёти мураккаби гумрукию сарњадї барои интиќоли молњои таъиноти истењсолию техникї аз кишварњои хориљи дур ва наздик.
Дар корхонањои кўњкорї то соли 2022 бо дарназардошти васеъ намудани иќтидорњои истењсолї дар самти коркарди сангњои ќиматбањо ва љилодор, 17,5 баробар афзоиш ёфтани њаљми истењсоли мањсулот дар назар дошта шудааст. Афзоиши њаљми истењсолот асосан аз њисоби барќарор кардани иќтидорњои мављуда дар ЉДММ КМ ТА «Анзоб», ЉСП «ГОК Адрасмон», ЉСНК «Комбинати маъдантозакунии Такоб» ва дигар корхонањои нав сурат хоњад гирифт.

3.6. Металлургияи ранга

Металлургияи ранга дар байни дигар соњањои саноат мавќеи пешбарандаро ишѓол мекунад. Рушди ин соња ба манбаи бузурги ашёи хом, ќувваи арзони барќ ва талаботи рўзафзун ба металлњои ранга дар тамоми љањон асос меёбад. Дар кишвар конњои ќўрѓошиму рўњ (Конимансури шарќї, Зарнисор, Пайбулоќ), сурма (Љиљиќрут, Пиндар, Кончоч, Чоре, Дуоба), волфрам (Майхура ва Такфон), ќалъагї (Мушистон) ва металлњои нодиру пошхўрда ошкор гардидаанд.
Ин соња дар маљмўъ хусусияти содиротї дошта, ба таври назаррас ба динамикаи таркиби содирот таъсир мерасонад. Дар марњилаи аввал солњои 1991 - 1997 пастравии истењсолоти металлургияи ранга мушоњида гардида, аз соли 1997 суръати барќароршавии он назар ба њамаи соњањои саноат хеле афзуд.
Вазни ќиёсии соњаи металлургияи ранга дар њаљми умумии мањсулоти саноатї агар соли 1991 8,0 % бошад, пас соли 2011 он 48 % - ро ташкил дод.
Таи солњои охир бо роњи андешидани тадбирњои мушаххас дар самти љалби сармояи хориљї ва њамкорињои байнидавлатї иќтидори корхонањои кўњии металлњои ранга 60-80% зиёд гардида, њиссаи онњо дар њаљми умумии мањсулоти соња ба таври назаррас афзоиш ёфт.
Давраи солњои 1991 – 2011 дар соња 9 корхонањои истихрољу коркард ва 6 корхонањои заргарї дар шакли нави моликият ва хољагидорї таъсис ёфтанд
Металлургияи ранга 18,2 % - и шумораи кормандони истењсолии саноатї ва 34,9 %-и фондњои миёнаи солонаи истењсолии саноатиро дар бар мегирад. Ин таносубњо афзалияти вазни ќиёсии соњаро дар маљмўи мањсулоти саноат, инчунин сатњи баланди мањсулнокию даромаднокии молиявии онро нисбат ба дигар соњањо нишон медињад, ки асосан ба шарофати афзоиши иќтидорњо, навсозї ва азнавтаљњизонии истењсолот дар истењсолот ба даст омадааст.
Маъмулан дар кишвар истихрољи маъдан ва коркарди аввалияи он дар фабрикањои маъдантозакунї ба роњ монда шуда, мањсули он, ки аз консентрат иборат буд, берун аз њудуди љумњурї коркард карда мешуд.
Айни замон дар ЉДММ КМТА «Анзоб», Ширкати саноати кўњии Тољикистону Чин сохтмони коргоњи нави металлургї дар заминаи ашёи хоми мањаллї барои коркарди нињоии консентрат идома дорад.
Дар солњои наздик ба кор андохтани иншооти истењсолии нав ва барќарорсозии иќтидорњои истењсолии комбинати Адрасмон, оѓози тарњрезї ва таъсиси иншооти нави истењсолї дар заминаи кони Конимансури Калон ба анљом хоњад расид. Дар баробари ин ба ташкили иќтидорњои истихрољ ва коркарди маъдани нуќра диќќати махсус дода, имконияти то соли 2022 зиёд ба роњ мондани истењсоли нуќра мавриди омўзиш ќарор дорад. Дар ояндаи наздик дар инкишофи соњаи металлургияи ранга ва такмили сохтори он дигаргунињои куллї дар назар аст. Афзоиши њаљми маљмўии мањсулоти соња 1,8 баробар пешбинї шудааст.
Дар робита ба пешравињои назаррас ва таѓйирот дар сохтори бозори љањонї омодагї љињати ташкили корњои азхудкунии конњои ќўрѓошим, волфрам, бор ва никел адр љумњурї ањамияти хоса пайдо мекунад (кони ќалъагї дар Мушистон, кони волфрам дар Майхура, кони бор дар Оќ – Архар, кони никел дар Ванљ).
Зерсоњаи саноати металлњои нодир низ ба таври назаррас бояд инкишоф дода шавад. Ин бо роњи барќарорсозии иќтидорњои истењсолї ва зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулоти корхонаи «Тамохуш» - Заводи гидрометаллургии Исфара ва Комбинати металлњои нодири Суѓд имконпазир хоњад шуд.
Самтњои асосии стратегии рушди металлургияи ранга аз инњо иборатанд:
а) ноил гардидан ба суръати баландтари тараќќиёти њамаи зерсоњањо, ба истиснои алюминийи аввалия ва тилло.
Ин љо бештар барќарорсозї ва рушди босуръати истењсолоти ќўрѓошиму руњ, сурмаю симоб ва металлњои нодир дар назар дошта шудааст. Аз нав ба роњ мондани истихрољ ва коркарди волфрам, оѓози истихрољ ва дар сатњи нисбатан васеъ ба роњ мондани истихрољ ва коркарди ќалъагї (барои давраи то соли 2022) сохтори соњавї ва мањсулотии металлургияи рангаро куллан таѓйир хоњад дод;
б) истифодаи њамаљонибаи дастовардњои илмї, љорї намудани технологияи нав ва усулњои нави ташкили мењнат ва истењсолот.
Махсусан дар истењсолот љорї намудани таљњизоти калону пуриќтидори маъдантозакунї ва ба истифода додани мошинњои пурмањсули кўњкорї ва наќбканї нињоят муњим дониста мешавад.
Дар истењсолоти алюминий бошад самарабахшии иќтисодиро бо роњи ба корандохтани захирањои ашёи хоми минералњои алюминидор, иваз намудан ва таъмири куллии электролизерњо, кам кардани масрафи ќувваи барќ ва ашёи хоми фтордор таъмин кардан мумкин аст.
в) рушди маљмўии корхонањо оид ба коркарди мањсулоти аввалия аз металлњои ранга ба мањсулоти ба дараљаи баланд тањиягардида.
Чунин корхонањо ба сифати истењсолоти дорои самти содиротї фаъолият мекунанд, њарчанд баъзе соњањо, махсусан Заводи алюминий метавонад ќисми мањсулоти дар сатњи баланд тањиянамудаи худро дар бозори дохилї ба фурўш барорад.
Њоло метавон изњор дошт, ки то соли 2022 дар заминаи иќтидорњои Ширкати алюминийи Тољик маљмўи (кластери) корхонањое таъсис ва рушд меёбанд, ки ќодиранд коркарди амиќи алюминийи аввалияро анљом дињанд.
Нишондињандањои истењсолї–иќтисодии КВД «Ширкати Алюминийи Тољик» солњои 1991-2012.
[url=http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9723]http://www.zsko.ru/adress/forum/view_profile.php?UID=9723

http://www.newparlament.ru/users/info/37983
http://vasi.net/user/zipmin.html
http://smotra.ru/users/zipmin/
http://www.netlore.ru/users/zipmin
http://www.pokep.de/user/79583
http://fermer.ru/user/132702/
http://music.lib.ru/z/zipmin/

[url=http://www.equestrian.ru/my/95456]http://www.equestrian.ru/my/95456

http://smartnews.ru/profile/44779/
http://ironworld.ru/club/user/40159/
http://www.activshop.ru/club/user/10847/
http://e-n-d.ru/users_list/130906.html
http://www.arabic.ru/info/user65782.html
http://kak-ya.ru/zipmin
http://www.all4pet.ru/user_view/index/23547.html
http://www.44100.com/user.html?usc=147987&gfrp=0
http://www.worldhist.ru/club/user/11876/
http://grani.ru/users/smbaqo/
http://www.ug.ru/user/26339
http://www.nn.ru/user.php?user_id=581891
http://www.agronews.ru/profile/user/22498/
http://www.sportsdaily.ru/users/smbaqo-25241/
http://theoryandpractice.ru/users/smbaqo
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53381
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32251
http://medprom.ru/medprom/smbaqo
http://www.playcast.ru/user/smbaqo/about
http://worldcrisis.ru/crisis/smbaqo
www.libertarium.ru/321077
http://www.sostav.ru/blogs/60823/14500/
http://www.sostav.ru/blogs/87615/14521/

[url=]

http://subscribe.ru/author/22691170
http://mephi.ru/communication/forum/talk/user/43417/
http://www.vokrugsveta.ru/user/sinndo/
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=42615
http://www.ural.ru/users/show-69615
http://www.audit-it.ru/club/user/72063/
http://www.kirovreg.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=64195
http://club.foto.ru/nologin/534018
www.akzia.ru/cabinet/profile/sinndo
http://www.badger.ru/forum/index.php?s=4779b7413c41c19c915e1a6658556029&showuser=80588
http://www.volgograd.ru/users/sinndo/
http://best-party.ru/personal/sinndo
http://psychology.net.ru/talk/profile.php?mode=viewprofile&u=313058
http://eva.ru/436769
http://runet-id.com/208749/
http://isport.ua/profile/sinndo/
http://www.nixp.ru/user/sinndo
http://www.moskva.fm/user/sinndo/about/
http://grani.ru/users/smbaqo/
http://www.ug.ru/user/26339
http://www.nn.ru/user.php?user_id=581891
http://www.agronews.ru/profile/user/22498/
http://www.sportsdaily.ru/users/smbaqo-25241/
http://theoryandpractice.ru/users/smbaqo
http://www.photographer.ru/nonstop/author/about.htm?id=53381
www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=32251
http://medprom.ru/medprom/smbaqo
http://www.playcast.ru/user/smbaqo/about
http://worldcrisis.ru/crisis/smbaqo
www.libertarium.ru/321077
http://www.sostav.ru/blogs/60823/14500/
http://www.sostav.ru/blogs/87615/14521/

[url=http://subscribe.ru/author/22702668]http://subscribe.ru/author/22702668

http://mephi.ru/communication/forum/talk/user/43942/
http://www.moskva.fm/user/lyaoq/about
http://www.vokrugsveta.ru/user/lyaoq/
http://www.r01.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=43214
http://www.ural.ru/users/show-69616
http://www.audit-it.ru/club/user/72064/
http://www.kirovreg.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=64205
http://club.foto.ru/nologin/534019
www.akzia.ru/cabinet/profile/lyaoq
http://www.badger.ru/forum/index.php?s=0e5d08fb5f757652a5ae16dd985fcf00&showuser=80600
http://www.volgograd.ru/users/lyaoq/
http://best-party.ru/personal/lyaoq
psychology.net.ru/talk/profile.php?mode=viewprofile&u=313064
http://eva.ru/436785
http://runet-id.com/208782/
http://isport.ua/profile/lyaoq/
http://www.nixp.ru/user/lyaoq


1 в. чен. Солњо
1991 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Њаљми умумии мањсулот (бе назардошти арзиши ашёи хоми фармоишгар) Њаз. сомонї
985 779,00
515 981,03
595 393,97
704 146,94
668 007,94
814 744,02
727 195,57
768 069,86
Шумораи коргарон Њаз. нафар 9 235,00 12 652,00 12 610,00 12 304,00 10 178,00 10 166,00 9 696,00 9 724,00
Аз он љумла: коргарони истењ. саноатї 6 780,00 9 052,00 8 937,00 8 659,00 7 464,00 7 678,00 7 324,00 7 345,00
Њаљми истењсоли алюминийи аввалия Њаз тн. 375 752,00 413,80 419,06 399,45 359,39 348,85 278,36 285,41
Њаз сомонї 965 636,00 503 952,56 578 073,68 686 539,14 663 583,38 813 270,44 725 692,23 766 830,60
Аз љумла: дигар мањсулотњо:
Сими ѓафси алюминї Њаз тн. 20,69 3,36 5,74 4,75 10,19 9,05 7,27 6,02
Њаз сомонї 63 682,01 29 455,83 54 105,21 43 537,38 53 617,10 90 380,51 85 106,34 68 963,76
Вараќаи алюминї Њаз тн. 0,00 0,47 0,44 0,38 0,56 0,54 0,55 0,72
Њаз сомонї 0,00 4 294,65 4 316,28 3 606,95 3 158,82 5 598,34 5 177,96 7 947,62

Пешбинии нишондињандањои истењсолї–иќтисодии КВД «Ширкати Алюминийи Тољик» солњои 2013-2022.

в. чен. Дурнамо
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Њаљми умумии мањсулот (бе назардошти арзиши ашёи хоми фармоишгар) Њаз. сомонї
622 755,88
668 561,63
682 257,63
704 665,29
715 760,82
744 037,53
763 956,48
786 588,63
Шумораи коргарон
Њаз. нафар 10 007,00 10 007,00 10 007,00 10 007,00 10 007,00 10 007,00 10 007,00 10 007,00
Аз он љумла: коргарони истењ. саноатї 7 591,00 7 591,00 7 591,00 7 591,00 7 591,00 7 591,00 7 591,00 7 591,00
Њаљми истењсоли алюминийи аввалия Њаз тн. 275,78 296,00 302,50 312,70 317,60 330,10 339,00 349,00
Њаз сомонї 620 975,92 666 694,15 680 302,92 702 682,80 713 759,70 742 017,12 761 910,34 784 516,27
Аз љумла: дигар мањсулотњо:
Сими ѓафси алюминї Њаз тн. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00
Њаз сомонї 127 458,00 127 458,00 127 458,00 151 320,00 151 320,00 157 625,00 163 930,00 163 930,00
Вараќаи алюминї Њаз тн. 0,72 0,72 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30
Њаз сомонї 7 996,68 7 996,68 13 327,80 15 714,00 15 714,00 15 714,00 17 023,50 17 023,50

Дар давраи пешбинишуда нисбати гудозиши маъдани металлњои ранга, нодир ва асил бо маќсади дар ин замина таъсис додани истењсолоти њама гуна хулањо, мањсулоти тайёри љавоњирот тадбирњои мушаххас анљом дода мешаванд. Гузариши муттасил аз содироти консентрати маъдан ба истењсолу содироти мањсулоти тайёр сурат хоњад гирифт;
г) баланд бардоштани љолибияти инвеститсионии соњаи метеллургияи ранга бо роњи пешбинї намудани имтиёзњои ягонаи гумрукию маъмурї ба соњибкорони миллї ва бизнеси хориљї (бо ба инобат гирифтани сатњ, миќёс ва мўњлати амали имтиёзњо, дараљаи маблаѓталабї ва давраи бозгашти сармоя);
д) ташкили фаъолонаи кор дар самти омўзиши бозор (маркетинг) бо маќсади пайдо намудани мавќеи устувори мањсулоти металлургияи рангаи Тољикистон дар бозори дохилї ва беруна;
Як ќатор металлњои ранга аз ќабили алюминий, сурма, ќўрѓошим дар бозори љањонї мавќеи устувор доранд ва солњои охир сатњи мўътадили нархњо дар бозор ба тањкими мавќеи ин соњањо мусоидат менамояд. Дар баробари ин њамаи заминањо мављуданд, ки волфраму ќўрѓошим низ мавќеи худро дар бозор пайдо намуда, давраи татбиќи Стратегияи мазкур коркарди самараноки конњои маталлњои номбурда джар љумњурї ба роњ монда шавад.
е) тавсеаи тадќиќотњои илмї, кашфи геологї ва иљрои корњои лоињавию љустуљўї оид ба металлњои ранга.
Бо ин маќсад мувофиќи наќша пурзўр намудани корњои геологию љустуљўї дар масоњати васеъ, бо маќсади тавсеаи заминаи ашёи менералї ва ошкор кардани конњои нави даромаднок хеле муњим дониста мешавад. Аз ин рў кашфи конњои маъданњои нуќра, тилло, конњои пошхўрдаи тилло ва маъданњои мису никелдор ањамияти калон доранд.
Тањияи технологияи коркарди партовњои металлургияи ранга, ки дар њамаи давраи коркарди ашё то гирифтани мањсулоти тайёр идома меёбад, нињоят муњим дониста мешавад. Махсусан ба ташкили технологияњои хурд ва нисбатан оддию самараовар љињати аз партовњо ихрољ намудани металли рангаи хом бояд таваљљўњ зоњир карда шавад;
ж) зиёд намудани шумора ва васеъ гардонидани номенклатураи таълиму тарбияи кадрњои дорои маълумоти олию миёнаи касбї ва коргарони истисосманд барои зерсоњањои саноати металлургияи ранга.Источник:
 
| Комментарии (0) | Распечатать
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

 • Очень хорошая статья на тему средняя азия - Стратегияи милли рушди саноат
 • Душанбе. Вырубленные деревья будут переданы на обогрев школам и больницам
 • Умер одиозный министр обороны Ельцина Кобец
 • В 2012 году Кыргызстан в индексе восприятия коррупции занял 154-е место
 • МИД Казахстана вновь возглавил Ерлан Идрисов
 • 796: Рушди саноати Мошинсози, коркарди метал, электрони ва химия дар Точикистон10 июля 2014: Рушди саноати Мошинсози, коркарди метал, электрони ва химия дар Точикистон!
  Рушди саноати Мошинсози, коркарди метал, электрони ва химия дар Точикистон.
  Рушди саноати Мошинсози, коркарди метал, электрони ва химия дар Точикистон
   
  Популярные
  статьи

  }
  Главная страница  |  Регистрация  |  Добавить новость  |  Новое на сайте  |  Статистика  |  Обратная связь
  Centrassia.ru
  счетчик счетчик